Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA 
Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop nakupujsaty.cz, provozovaný osobou Denisa Straková, Jiřice 419, 28922 Jiřice, žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě www.nakupujsaty.cz prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.
 

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním - změnou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení
 • nesprávným použitím - mechanickým poškozením
 • nesprávným skladováním
 • nesprávnou údržbou a čištěním

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba

 

Postup při reklamaci:

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
 • informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke na webovém rozhraní.
 • reklamované zboží zašlete doporučeně na kontatkní adresu eshopu: Denisa Straková, Kvapilova 105, 29471 Benátky nad Jizerou
 • Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

V jiném případě bude reklamace provedena v souladu se zákonem. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.
 

Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

 • jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží - právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Symboly praní

Číslo zobrazené ve vaničce značí nejvyšší teplotu, na kterou prádlo můžete vyprat. Pokud je vanička podtržená, praní musí být zároveň šetrné, tedy s pozvolna klesající teplotou při máchání a s mírným odstředěním. Pokud je podtržení přerušované, určuje nám mírné máchání i odstřeďování, a zakazuje ruční ždímání. Dvojité podtržení naznačuje výraznou redukci množství praného prádla v pračce, nejlépe pouze na 1/3 celého bubnu pračky. Vanička s vnořenou rukou je znak pro ruční praní prádla s maximální teplotou vody 40 °C. Pokud je tato vanička přeškrtnutá, prádlo se nesmí prát vůbec.

Maximální teplota praní 60 °C

Maximální teplota 60 °C
Běžné praní
Běžné máchání
Běžné ždímání

Maximální teplota praní 50 °C

Maximální teplota 50 °C
Šetrné praní
Běžné máchání
Mírné ždímání

Maximální teplota praní 40 °C

Maximální teplota 40 °C
Velmi šetrné praní
Mírné máchání
Mírné ždímání
Neždímat ručně

Ruční praní

Ruční praní
Neprat v pračce
Maximální teplota 40 °C

Nesmí se prát

Nesmí se prát
Opatrná manipulace v mokrém stavu

Symboly žehlení

Symbol žehličky je vždy doplněn tečkami uvnitř. Ty značí maximální tepotu dotykové plochy. Takže 3 tečky 200 °C, 2 tečky 150 °C a 1 tečka 110 °CPřeškrtnutá žehlička zakazuje žehlení. Vystupující pára pod žehličkou doporučuje žehlení s napařováním, a pokud je přeškrtnutá, naopak jej zakazuje.

Max. teplota žehlící plochy 110 °C

Max. teplota žehlící plochy 110 °C
Opatrné napařování – může dojít k poškození

Max. teplota žehlící plochy 150 °C

Max. teplota žehlící plochy 150 °C

Max. teplota žehlící plochy 200 °C

Max. teplota žehlící plochy 200 °C

Nesmí se žehlit

Nesmí se žehlit

 

Symboly sušení v bubnové sušičce

Znakem sušení v bubnové sušičce je čtverec s kolečkem uvnitř. Pokud je přeškrtnutý, nesmí se prádlo sušit v bubnové sušičce. Pokud má v sobě tečky a není přeškrtnutý může výrobek sušit dle určených teploty – 2 tečky znamenají standardní sušení a 1 tečka sníženou teplotu.

Nízké teploty sušení v bubnové sušičce

Nízké teploty sušení v bubnové sušičce

Normální teploty sušení v bubnové sušičce

Normální teploty sušení v bubnové sušičce

Nesmí se sušit v bubnové sušičce

Nesmí se sušit v bubnové sušičce

 

Symboly sušení na šňůře a naplocho

Čtvereček bez kroužku s jednou čárkou uvnitř značí možnost sušení prádla na šňůře. Se třemi čárkami musíte prádlo sušit pouze naplocho.

Sušit v závěsu na šňůře

Sušit v závěsu na šňůře

Sušit v rozloženém stavu na podložce

Sušit v rozloženém stavu na podložce

Sušit v závěsu odkapáváním
Prádlo neždímat

Sušit v závěsu odkapáváním
Prádlo neždímat

Sušit ve stínu

Sušit ve stínu

Sušit ve stínu v závěsu na šňůře

Sušit ve stínu v závěsu na šňůře

Sušit ve stínuv rozloženém stavu na podložce

Sušit ve stínuv rozloženém stavu na podložce

Sušit ve stínu v závěsu odkapáváním
Prádlo neždímat

Sušit ve stínu v závěsu odkapáváním
Prádlo neždímat

 

Symboly bělení

Prázdný trojúhelník nebo trojúhelník s písmeny „cl“ znamená, že oděvy lze bělit s přípravky obsahujícími chlor. Pokud je znak přeškrtnutý, bělení zakazuje. Vyšrafovaný trojúhelník umožňuje pouze použití oxygenových bělidel.

Může se bělit všemi způsoby

Může se bělit všemi způsoby

Může se bělit chlórem

Může se bělit chlorem

Nesmí se bělit chlórem

Nesmí se bělit chlorem

Nesmí se bělit - nový symbol

Nesmí se bělit
Aktuální symbol

Nesmí se bělit - starý symbol

Nesmí se bělit
Symbol byl používán do r. 2012

Symboly mokrého čištění

Značka W určuje pouze mokré čištění. V případě přeškrtnutého W nesmí probíhat chemicky mokré čistění. Podtržená značka značí možnost čistění s omezeným přidáním vody, s mírným mechanickým působením a za snížené teploty.

Obyvklé postupy mokrého čištění

Obvyklé postupy mokrého čištění

Šetrné mechanické zacházení
Nižší teploty sušení i čištění

Šetrné mechanické zacházení
Nižší teploty sušení i čištění

Šetrné mechanické zacházení
Nízké teploty sušení i čištění

Šetrné mechanické zacházení
Nízké teploty sušení i čištění

Nesmí se čistit mokrým způsobem

Nesmí se čistit mokrým způsobem

 

 

Symboly chemického čištění

Chemické čištění je možná o trochu složitější a vyobrazeno je spíše pro specializované prádelny. Jeho základem je písmeno F ukazující standardní postup chemického čištění. K tomu se používá trifluortrichlorethan, těžký benzín a nesmí se používat rozpouštědla. Značka P pak umožňuje používat určitý druh rozpouštědel, jako tetrachlorethan a monofluortrichlormethan. Dále tuto řadu rozšiřuje trichlorethen. Pokud je značka chemického čistění přeškrtnutá, oblečení se nesmí chemicky čistit. Podtržená značka značí možnost čistění s omezeným přidáním vody, s mírným mechanickým působením a za zvýšené teploty.

Chemické čištění uhlovodíkovými rozpouštědly
Obyvklé postupy chemického čištění

Chemické čištění uhlovodíkovými rozpouštědly
Obvyklé postupy chemického čištění

Suché čištění
Nesmí se používat rozpouštědla s výjimkou tetrachlorethylenu

Suché čištění
Nesmí se používat rozpouštědla s výjimkou tetrachlorethylenu

Suché čištění

Suché čištění
Nesmí se používat rozpouštědla s výjimkou tetrachlorethylenu
Nízké teploty při čištění i sušení
Zakázané samoobslužné čištění

Nesmí chemicky čistit

Nesmí se chemicky čistit

 

Zkratky textilních materiálů

PAM – polyamid
PA – polyacryl
PES – polyester
PU – polyuretan
WO – vlna
CV – viskóza
CO, BA – bavlna
PP – polypropylén
PTFE – polytetrafluorethylen (GTX membrána)

 

 
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů